OhlanderGruppen

Integritetspolicy

Version 1.2 2019

OhlanderGruppen värderar skyddet av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där OhlanderGruppen och dess dotterbolag behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen.

Personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, personnummer, platsdata eller IP-adress. Det kan även vara en eller flera specifika faktorer för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Varför vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter endast när vi har en rättslig grund för det. För varje specifik behandling av personuppgifter där vi samlar in personuppgifter från dig informerar vi dig om behandlingen av personuppgifter är lagstadgad eller krävs för att ingå ett avtal och om det är en skyldighet att lämna personuppgifterna eller inte samt möjliga konsekvenser om du väljer att inte göra det.

Var sparar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES. OhlanderGruppen använder leverantörer för e-post, molntjänster, antimalware, brandväggar etc. där personuppgifter kan överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES. Varje sådan överföring av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande lagar.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, till exempel med stöd av samtycke när du anmäler dig till våra event eller mottar nyhetsbrev via e-post behandlar vi endast personuppgifterna om det är nödvändigt och / eller lagstadgat för ändamålet.

När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem.

Personuppgifter som endast samlas in för ett visst ändamål hålls till ett minimum för att kunna utföra syftet, även känt som dataminimering.

Mottagare av personuppgifterna

Vi kan lämna ut din personliga information till alla företag i vår koncern (dvs. dotterbolag, vårt moderbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt och nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy.

Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga information till tredje part. Undantag är avtalade tredje parter som hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet, leverera varorna du beställer eller tillhandahålla tjänster, om dessa parter samtycker till att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte avtalats.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras en gång per år, kostnadsfritt. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta avtal@ohlandergruppen.se för mer information.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Information vi samlar in om dig kan behandlas, lagras och överföras mellan alla OhlanderGruppens-dotterbolag i de länder vi är verksamma i. Alla OhlanderGruppens-dotterbolag har tecknat ett internt personuppgiftsbiträdesavtal med enhetligt dataskydd i alla dotterbolag. OhlanderGruppen kommer dock inte att överföra de personuppgifter som du tillhandahåller oss till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan att uttryckligen informera dig om denna överföring.

Ändringar i denna integritetspolicy

OhlanderGruppen förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Behandling av personuppgifter genom samtal till vår helpdesk

När du ringer vår helpdesk/support för att rapportera ett problem eller driftstopp registrerar och lagrar vi alla inkommande telefonsamtal i tre månader för kvalitetsövervakning av personalens prestanda samt klagomål.

Har du frågor?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller övriga frågor så är du välkommen att höra av dig till vårt ansvariga på e-post avtal@ohlandergruppen.se.

OhlanderGruppen

Postadress

OhlanderGruppen AB
Box 1207
131 27 Nacka Strand

Besöks- och leveransadress

Augustendalstorget 9
131 52 Nacka Strand

  • Cookie Policy
  • Integritetspolicy